9.1. bash命令

9.1.1. 常用命令

tee

1. 只输出到屏幕: python main.py 3. 只输出到文件(log.log): python main.py 2>&1 | tee >log.logpython main.py | tee >log.log 1. 输出到屏幕和文件(log.log): python main.py |tee log.log